Reglement

Download het reglement

.pdf

Download de verzendlabels

.pdf

De Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan richt zich tot etsers en leerling-etsers, uit alle landen en van alle leeftijden.

Hij werd in 2014 door de vzw Espace René Carcan opgericht, en heeft een dubbel doel: enerzijds, een gemis opvullen en België begiftigen met een internationale gravurewedstrijd ; anderzijds de wens van etser René Carcan (1925-1993) vervullen, met name de gravure herwaarderen die al te dikwijls wordt beschouwd als het arme broertje van de plastische kunsten.

Deze Prijs wordt om de twee jaar toegekend.

Deel 1: De kalender

 1. 15/09/2016: Opening van de inschrijvingen
 2. 15/09/2017: Uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen
 3. 20/09/2017: Beraadslaging door de selectiejury
 4. 27/10/2017: De geselecteerde kunstenaars worden op de hoogte gebracht
 5. 27/12/2017: Uiterste inzendingsdatum voor de werken
 6. 14/01/2018: Beraadslaging door de Internationale jury
 7. Van 15/02/2018 to 15/05/2018: Uitreikingsceremonie en tentoonstelling in BrusselBibliotheca Wittockiana.

Deel 2: De kandidaten en hun werken

De kandidaten schrijven zich uitsluitend in via de site http://award.renecarcan.be.

Om geldig te zijn, moeten de kandidaturen ingediend worden voor 15/09/2017 en beantwoorden aan alle vereisten vermeld op de website en in dit Reglement.

De kandidaten betalen een inschrijfgeld van 45 € netto, voor administratie- en dossierkosten. De betaling gebeurt uitsluitend via het PayPal module. Dit inschrijvingsrecht wordt niet terugbetaald.

De kandidaten dienen 4 gravures in op digitaal formaat.

De toegelaten gravuretechnieken zijn: ets, steendruk, linogravure, houtgravure, zeefdruk en monotype.

De werken moeten de laatste 3 jaar gemaakt zijn.

De kandidaten vermelden op het inschrijvingsformulier of hun werken te koop mogen worden aangeboden in het geval ze geselecteerd worden, en voor welke prijs.

De kandidaten die na een eerste schifting worden geselecteerd, sturen de organisatoren, via de post, 4 gravures naar keuze uit de werken die ze online hebben ingediend.

Het maximale formaat van de werken is het Jésus- of Grand-Raisin-formaat (56/76cm). Ze worden opgestuurd zonder omlijsting, glas of passe-partout, in een buis of een folder van stevig en herbruikbaar materiaal. Deze buizen of folders dragen aan de buitenkant geen prijsvermelding en worden voorzien van de speciale etiket die via de website te downloaden is. 

Het risico voor het verzenden van de gravures is voor de verzenders. De organisatoren van de wedstrijd zijn verantwoordelijk voor de gravures zodra ze zijn toegekomen.

De gravures die na de uiterste datum van 27/12/2017 aankomen, komen niet meer in aanmerking. Alleen kandidaturen en inzendingen die voldoen aan de bovenstaande criteria worden aanvaard.

De kandidaten staan de reproductierechten van hun werken af voor de catalogus van de tentoonstelling en voor publicitaire doeleinden.

Deel 3: De jury en de procedure

3.1. Samenstelling van de jury

De vzw Espace René Carcan wijst de leden van de jury aan, inclusief de Voorzitter. Hun aantal is niet beperkt. Ze worden gekozen op basis van hun ervaring en kennis op kunstgebied en vooral inzake gravure.

De rol van de Jury is een selectie door te voeren bij de kandidaten, de winnaars aan te wijzen en de prijzen toe te kennen. De Jury beslist autonoom en zijn beslissingen zijn onherroepelijk.

3.2. Procedures

Een eerste selectie wordt gemaakt door een Jury bestaande uit leden van de vzw Espace René Carcan, waarna maximum 25 kandidaten overblijven.

De prenten van deze kandidaten worden aan de internationale Jury voorgelegd ter toekenning van de Internationale Grote Prijs en de vermeldingen.
 
Deze prenten worden ook ter stemming voorgelegd aan de internetgebruikers. De kunstenaar die op de einddatum het meeste stemmen heeft behaald, krijgt de Publieksprijs. 

De winnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht. 

De organisatoren verbinden zich ertoe de gravures die geen verkoper vinden terug te geven aan de deelnemers. Op een verkoop krijgt de vzw Espace René Carcan een commissie van 30%. Wat verschuldigd is aan de kunstenaars wordt uitsluitend via een bankoverschrijving betaald.

De geselecteerde kandidaten hebben de zekerheid dat ze kunnen deelnemen aan de tentoonstelling van de Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan.

De organisatoren plannen de publicatie van een catalogus, waarvan elke kandidaat die geselecteerd wordt voor de tentoonstelling, een exemplaar krijgt.

Deel 4: De prijzen, onderscheidingen en beloningen

Verschillende prijzen, onderscheidingen en beloningen – al dan niet geldelijk – worden toegekend in het kader van de Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan: 

 1. Internationale Grote Prijs René Carcan: 5.000 €
 2. Eerste vermelding: 3.000 €
 3. Tweede vermelding: 2.000 €
 4. Publieksprijs René Carcan: ereprijs, zonder geldelijke beloning

Met uitzondering van de Publieksprijs worden de prijzen toegekend naar goeddunken van de Jury, die ook kan beslissen er geen enkele toe te kennen. 

 

Voor alle extra inlichtingen gelieve een e-mail te sturen naar helpdesk@renecarcan.org

 

Schrijf nu in